welofniettherapie 

 
kennis

Disclaimer

foto-algemeen

Vanuit de praktijk van Balans is met volledige inzet van onze vakkennis en ervaring gewerkt aan de website en de genoemde producten en diensten. Desondanks aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid die betrekking heeft op (maar niet beperkt tot) de werkwijze en doeltreffendheid van onze hulpverlening, noch op de juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van Balans verstrekte informatie.

Alle algemene informatie op deze website alsmede de aangeboden producten en diensten van Balans dienen slechts als achtergrondinformatie. Zij kan niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. Bezoekers/cliënten dienen ook altijd andere informatiebronnen te raadplegen.

Verder wijzen we op de aard van de informatie (over psychische klachten, therapieën en adviezen op dit terrein) die met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel wij ons doorlopend inspannen om de informatie actueel te houden, kan hierover geen garantie of enige mogelijkheid tot aansprakelijkheid worden gegeven.

Balans is niet aansprakelijk voor indirecte schade, die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Voorts is Balans in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Balans geleverde of uitgegeven informatie.

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Balans. Het is ons in zulke gevallen toegestaan om later dan gepland te leveren.

Bezoekers/cliënten vrijwaren Balans voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een mogelijk gebrek in te leveren of geleverde producten en diensten.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback